تاكنون براي بيان اصول و ويژگيهاي حاكم بر معماري گذشته و دلائل ارزشمند بودن و پايداري آن تلاشهاي فراواني شده است. از منظر نگرش سامانهاي و همبستگي اين معماري با سامانههاي انسان و طبيعت و تشكيل اب رسامانه انسان طبيعت و معماري، ميتوان سخن از ويژگيهاي هر سامانه پايدار گفت كه نمونهاي از آن معماري گذشته باشد. جنبه طبيعتگرايانه اين معماري سبب ميشود كه اين معماري همچون يك ارگانيزم تلقي شده و هر معماري كه بر اين همانندي تأكيد كند رامعماري ارگانيك مينامند.
ويژگيهاي معماري ارگانيك در حقيقت اصول مهم حاكم بر ارگانيزمهاي طبيعياند كه راز ارزشمندكننده و پايداركننده آن هستند. معماري گذشته به عنوان يك مصداق ارزشمند در توجه به اين اصول بسيار موفق بوده است. هر چند به گفته جنكز در سده هاي اخير نيز جريان معماري ارگانيك هر چهل سال يكبار به شكلي ظهوركرده است.
در اين معماري توجه به انسان هم تنها در جنبه طبيعي اوست و انسان همچون ديگر اجزاء طبيعت و معماري او هم مانند خانه ديگر جانوران و البته درمرتبهاي متناسب با تكامل زيستي او نسبت به حيوانات تعريف ميشود.
اما از منظر نگرشهاي قدسي از آنجا كه هستي انسان و طبيعت به ارگانيزم ظاهري آنها خلاصه نميشود، لايهاي مهمتر، عميقتر و در عين حال پنهانتر به عنوان لايه فرا

رابطه معماری ارگانيك و فرا ارگانيك

رابطه معماری ارگانيك و فرا ارگانيك

پاويلون نساجي، مشهد، شهرك صنعتي توس، طرح از بابك قصيري) مشاور ايران

ارگانيك در انسان و طبيعت مشاهده ميشود كه درحقيقت وجه تمايز انسان نسبت به حيوانات در همين برتر رفتن از ارگانيزم طبيعي و درك لايه فراطبيعت وجود خود و طبيعت است. حتي برخي نگرشهاي غير قدسي انسانگرا هم كه برتري عقلي انسان را نسبت به طبيعت قبول دارند ، چنين رويكردي را ميپذيرند. با اين نگاه دسته جديدي از ويژگيهاي فرا ارگانيك در بسياري از معماريهاي گذشته كشف ميشود.
اين جريان فكري هم در سراسر تاريخ وجود داشته است و امروزه حجم عظيمي از معماري جهان در رويارويي با جريان ارگانيك مدعي معماري فرا ارگانيك هستند. اگر برخي سبكهاي معماري همچون فراكتال،

معماري سبز ، پايدار، پرش كيهاني ، هوشمند و تكنو ارگانيك و … را پيروان نگرش ارگانيك بدانيم، در مقابل كل رويكرد سامان شكني ) (Deconstructionو بسياري از گرايشات فرامدرن را بايد جزء نگرش فراارگانيك دانست. اگرچه به زعم ما اگر در يك مكتب با ادعاي فرا روي از طبيعت اصول سامانهاي ارگانيك آن ناديده گرفته شود ديگر بايد آن را فرو ارگانيك دانست چراكه در نگرش فرا ارگانيك، انسانيت انسان در آن است كه با حفظ ارزشهاي طبيعي و اصول ارگانيك زيستي خود به ماوراء آن اصول دست پيدا كند. ۴۷

يكي از مطالعات ارزشمند در زمينـه الگوهـا و اصـول برخاسـته از طبيعـت را بايـد دسـتاوردهاي كريسـتوفر الكسـاندر  AlexanderChristopher و شاگردش نيكوس سالينگاروس Nikos A.Salingarosدانست. الكساندر در كتابهاي متعدد خـود تـلاش بـراي معرفـي ماهيت نظم و الگوهاي بي زمان و هميشگي ساختن در طبيعت و ساخته هاي انساني دارد. سالينگاروس نيز در سايت فعـال و پـر محتـواي شخصي خود مقالات متعددي در تشريح شيوه هاي صحيح طبيعت گرايي و نقد طبيعت گرايي هاي كاذب ارائه نموده است كه مراجعـه بـه سايت و مطالعه مقالات او در رابطه با مطالب اين فصل توصيه مي گردد

طرح برتر در مسابقه شهرداري بم

طرح برتر در مسابقه شهرداري بم

طرح برتر در مسابقه شهرداري بم، مشهدي ميرزا،الگو برداري از درخت نخل،)معمار .

برچسب ها:

نقد و بررسی معماری ارگانيك و فرا ارگانيك.مقاله آماده معماری ارگانيك و فرا ارگانيك.رابطه معماری ارگانيك و فرا ارگانيك.بررسی معماری ارگانيك و فرا ارگانيك.پاورپوینت تحلیل معماری ارگانيك و فرا ارگانيك.دانلود پاورپوینت تحلیل معماری ارگانيك و فرا ارگانيك.مقاله درباره معماری ارگانيك و فرا ارگانيك